Promocja: 30% Na cały asortyment wpisz kod WIOSNA2016 w formularzu zamówienia

Home / Informacje / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sanset.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

⦁ Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sanset.pl jest Krzysztof Radymski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SAN SET KRZYSZTOF RADYMSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Ostrów 485, 37-700 Ostrów, NIP: 7952378560, REGON: 181103308, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@sanset.pl, numer telefonu: +48 663 058 828, zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie „Usługodawcą”.
⦁ Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
⦁ Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.sanset.pl

§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

⦁ CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.sanset.pl w przypadku:
⦁ rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
⦁ składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
⦁ zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
⦁ skorzystania z Systemu Opinii w celu poznania zdania Klienta na temat zawartej z Administratorem Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
⦁ skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
⦁ RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
⦁ Konta: adres e-mail.
⦁ Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
⦁ Newslettera: adres e-mail.
⦁ Systemu Opinii: imię i nazwisko.
⦁ Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy
⦁ OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
⦁ w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,
⦁ w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
⦁ Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
⦁ Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
⦁ Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
⦁ Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
⦁ Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
⦁ przetwarzane zgodnie z prawem,
⦁ zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
⦁ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


§ 3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

⦁ Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do
⦁ podmiotów realizujących dostawę Produktów,
⦁ dostawców systemów płatności,
⦁ biura księgowego,
⦁ hostingodawcy,
⦁ dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
⦁ podmiotów zapewniających system mailingowy,
⦁ dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
⦁ Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)
⦁ Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.


§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

⦁ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
⦁ Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
⦁ dostęp do danych – art. 15 RODO,
⦁ sprostowanie danych – art. 16 RODO,
⦁ usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
⦁ ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
⦁ przeniesienie danych – art. 20 RODO,
⦁ sprzeciw – art. 21 RODO,
⦁ cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
⦁ W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: bok@sanset.pl
⦁ W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
⦁ W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
PLIKI "COOKIES"

⦁ Strona Administratora używa plików „cookies”.
⦁ Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
⦁ W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
⦁ „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
⦁ „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
⦁ Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
⦁ Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
⦁ Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
⦁ Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:
⦁ wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,
⦁ zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6
USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

⦁ W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.sanset.pl zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Instagram.
⦁ Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.sanset.pl , nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
⦁ Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.sanset.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
⦁ Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
⦁ Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
⦁ https://www.facebook.com/policy.php
⦁ https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
⦁ Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.sanset.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.sanset.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
⦁ Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
⦁ Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
⦁ W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.